Klauzula informacyjna

Stowarzyszenia RES NEGOTIUM

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Stowarzyszenie RES NEGOTIUM informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie RES NEGOTIUM (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Otwocku, mieszczące się przy ul. Górnej 6.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: – uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO, – obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia stosownych umów – strony tych umów.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.